1. tuan242

  tuan242 Moderator

  Làm thành viên từ:
  31/5/16
  Số bài viết:
  25
  Đã được thích:
  8
  Bài viết:
  25
  Đã được thích:
  8
  Khi bạn sử dụng custom post type wordpress mặc định là nó không hiển thị các nút lọc bài viết theo danh mục mình xin giới thiệu đoạn code sau nó giúp hiển thị các nút này trong quản trị

  [​IMG]


  Bạn chỉ cần chép đoạn code sau bỏ vào file functions.php

  // loc theo danh muc

  function my_restrict_manage_posts() {

  global $typenow;

  $args=array( 'public' => true, '_builtin' => false );

  $post_types = get_post_types($args);

  if ( in_array($typenow, $post_types) ) {

  $filters = get_object_taxonomies($typenow);

  foreach ($filters as $tax_slug) {

  $tax_obj = get_taxonomy($tax_slug);

  wp_dropdown_categories(array(

  'show_option_all' => __('Show All '.$tax_obj->label ),

  'taxonomy' => $tax_slug,

  'name' => $tax_obj->name,

  'orderby' => 'term_order',

  'selected' => $_GET[$tax_obj->query_var],

  'hierarchical' => $tax_obj->hierarchical,

  'show_count' => false,

  'hide_empty' => true

  ));

  }

  }

  }

  function my_convert_restrict($query) {

  global $pagenow;

  global $typenow;

  if ($pagenow=='edit.php') {

  $filters = get_object_taxonomies($typenow);

  foreach ($filters as $tax_slug) {

  $var = &$query->query_vars[$tax_slug];

  if ( isset($var) ) {

  $term = get_term_by('id',$var,$tax_slug);

  $var = $term->slug;

  }

  }

  }

  }

  add_action('restrict_manage_posts', 'my_restrict_manage_posts' );

  add_filter('parse_query','my_convert_restrict');
   
 2. donxinlyhonpr

  donxinlyhonpr Member

  Làm thành viên từ:
  29/11/16
  Số bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
 3. donxinlyhonpr

  donxinlyhonpr Member

  Làm thành viên từ:
  29/11/16
  Số bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
 4. lediem_itvn

  lediem_itvn New Member

  Làm thành viên từ:
  30/3/17
  Số bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  thank
   
 5. porton93

  porton93 New Member

  Làm thành viên từ:
  27/2/17
  Số bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  thks ad
   

Chia sẻ trang này