Chia sẻ kinh nghiệm

Hiển thị lượt xem không dùng plugin

Bước 1 Bỏ hàm này vào file functions.php

 

function getPostViews($postID){

$count_key = ‘post_views_count’;

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if($count==”){

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);

return “0 View”;

}

return $count.’ Views’;

}

function setPostViews($postID) {

$count_key = ‘post_views_count’;

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if($count==”){

$count = 0;

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);

}else{

$count++;

update_post_meta($postID, $count_key, $count);

}

}

// Remove issues with prefetching adding extra views

remove_action( ‘wp_head’, ‘adjacent_posts_rel_link_wp_head’, 10, 0);

Bước 2 Bỏ bàm này vào file single.php nằm trong vòng lập

setPostViews(get_the_ID());

Bước 3 gọi hàm này ra những chỗ cần hiển thị

echo getPostViews(get_the_ID());

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *