Chia sẻ kinh nghiệm

Thêm class cho hình

Khi sử dụng wordpress bạn cần thêm 1 số class cho mọi hình mình tải lên trang wordpress sau đâu là đoạn code giúp bạn làm điều đó

// thêm class cho cai hinh

function wpc_add_image_responsive_class( $html ){

$classes = ‘img-responsive‘; // separated by spaces, e.g. ‘img image-link’

 

// check if there are already classes assigned to the anchor

if ( preg_match(‘/<img.*? class=”/’, $html) ) {

$html = preg_replace(‘/(<img.*? class=” .*?)(“.*?\=””>)/’, ‘$1 ‘ . $classes . ‘ $2’, $html);

} else {

$html = preg_replace(‘/(<img.*?)(\>)/’, ‘$1 class=”‘ . $classes . ‘” $2’, $html);

}

// remove dimensions from images,, does not need it!

$html = preg_replace( ‘/(width|height)=\”\d*\”\s/’, “”, $html );

return $html;

}

add_filter( ‘the_content’,’wpc_add_image_responsive_class’,10 );

add_filter( ‘post_thumbnail_html’, ‘wpc_add_image_responsive_class’, 10 );

trong đoạn code trên ta thêm class img-responsive vào mọi hình khi up lên trong bài viết bạn có thể thay bằng mọi class bạn muốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *