Chia sẻ kinh nghiệm

Code tạo sort bằng custom field

Đầu tiên bạn phải cài plugin advanced custom fields sau đó hãy theo dọi bài viết Code tạo sort bằng custom field.Thật ra đây là một nhu cầu rất lớn khi bạn code theme wordpress Sau một thời gian tìm kiếm mình đã tìm ra đoạn code sau $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $sanpham = array( ‘post_type’=> ‘rent’, …

Tiếp tục đọc