Chưa được phân loại

Remove taxonomy slug khi dùng wpml

Khi bạn sử dụng plugin đa ngôn ngữ wpml (Multilingual CMS) bạn muốm bỏ cái slug trên url cũng khó nó dễ gặp lỗi 404 Đầu tiên ta cài plugin WP No Category Base – WPML compatible Sau đó thêm code sau vào file wp-config.php để sửa lỗi error_reporting(1); into your wp-config.php just below require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

Tiếp tục đọc